Oprichting Ambassade

Op 1 juni 2018 is de Ambassade van de Noordzee opgericht aan het Lange Voorhout 19 te Den Haag, op basis van het uitgangspunt: de zee is van zichzelf. Vertegenwoordigers presenteerden de Noordzee als onafhankelijke entiteit, als eigen politiek lichaam met zelfbeschikkingsrecht vanaf 2030. Hiermee is de Noordzee vanaf heden een politieke gesprekspartner, met een achterban lopend van Frankrijk tot Noorwegen, van zeebodem tot atmosfeer. Van microscopisch kleine gebruikers als plankton, tot grootgebruikers als mensen en walvissen. Van verstrekkende horizonten en getijden, tot lokale golfslagen en stromingen. De komende twaalf jaar worden de voorbereidingen voor een soevereine Noordzee getroffen en onderhandelingen gevoerd.

Daad voor de toekomst, op een historische locatie
Op 30 november 1813 kwam aan de Lange Voorhout 19 de tijdelijke regering bijeen. De prins en aanstaande koning Willem I was nog maar net uit Engeland aangekomen en werd hier verwelkomd. Hij zwaaide vanaf het balkon en sprak de verzamelde mensen, een voorhoede van het volk, gloedvol toe.
‘Waarde Landgenooten! Na eene scheiding van negentien jaren, en na zoo vele rampen heb ik het onuitsprekelijk genoegen, dat ik door u zelve eenstemmig in Uw midden worde teruggeroepen.’

Juist op die historische plek is de Ambassade van de Noordzee opgericht. Koning Willem I kwam over zee. Nederlanders leven samen met de zee. Zij verwondert en voedt hen, ooit kwamen zij uit haar voort.

Uitgangspunten bij oprichting
De deelnemers aan de oprichtingszitting verklaarden, in getuigenis van de griffiers, de Ambassade van de Noordzee te steunen en onderstreepten ook onderstaande uitgangspunten:

  • De zee is een kwaliteit en waarde op zichzelf, los van de materiële of immateriële behoeften van de mens;
  • De Ambassade van de Noordzee wil de mens helpen gevoel te krijgen voor het niet-menselijke leven;
  • De Ambassade van de Noordzee maakt de onzichtbare relaties tussen alle actoren in en rond de Noordzee zichtbaar. Uit gezonde relaties ontstaan kwaliteiten zoals schoonheid, mysterie en gezondheid;
  • De Ambassade is open en transparant over de besluitvorming die plaatsvindt, en bedrijft politiek met de lange termijn voor ogen (> honderd jaar);
  • De Ambassade organiseert een juiste balans, en bijbehorende werkprocessen, waarin kunstenaars, wetenschappers, beleidsmakers, ondernemers en burgers een rol spelen, en elkaar waar mogelijk versterken. Alleen dan zal de politieke stem van de Noordzee werkelijk gehoord worden;
  • De Ambassade ontwerpt een transparant, geloofwaardig en controleerbaar systeem van representatie van het niet-menselijke. Letterlijke communicatie in het politieke proces is met verreweg de meeste niet-menselijke deelnemers onmogelijk. De vertegenwoordigers zullen dus gebruik moeten maken van menselijke methodes om de belangen van het niet-menselijke in kaart te brengen, via wetenschap, verbeelding en het politieke gesprek. Elke methode, en de onderlinge samenhang, moet nader uitgewerkt worden;
  • De Noordzee is een menselijk concept en wordt beïnvloed door landen als Noorwegen, Denemarken, Duitsland en Engeland. Het is niet onlogisch dat in die landen ook Ambassades van de Noordzee worden opgericht. De onderlinge samenhang en vormen van besluitvorming zullen nader bestudeerd worden;
  • De Ambassade realiseert zich dat een werkelijk duurzame samenleving vraagt om een nieuw samenleven. Het ambieert ook een voorbeeldproject te zijn voor een meer inclusieve democratie.

Opstartfase
Hoe kan de Noordzee het beste vertegenwoordigd worden? En hoe verbeteren we onze relatie met de Noordzee, ten gunste van menselijk en niet-menselijk leven en het leven van toekomstige generaties? Rond die vragen vonden in april drie voorbereidende en oriënterende zittingen plaats en heeft een honderdtal mensen moties, antwoorden en ideeën aangeleverd. Op basis hiervan zijn de eerste uitgangspunten van de Ambassade van de Noordzee geformuleerd. Geïnteresseerden kunnen de notulen van de zittingen in april hier teruglezen.

Volgende stap
Iedereen blijft uitgenodigd om via moties op het proces en de inhoud te reageren. In de Ambassade van de Noordzee wordt bijvoorbeeld gesproken met vertegenwoordigers uit de gas, olie of windmolen industrie, visserij of scheepvaart maar ook met scholieren en andere geïnteresseerden. Eind juni presenteren vertegenwoordigers van de Noordzee een pleidooi, waarin bovenstaande uitgangspunten verder uitgewerkt worden.

Initiatiefnemers en partners
De Ambassade van de Noordzee is een initiatief van het Parlement van de Dingen en wordt gebouwd door Stroom Den Haag, Stichting De Noordzee, Building Conversation en The Ponies, met steun van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Gemeente Den Haag, CMTABC, Mondriaan Fonds en Bank Giro Loterij Fonds. Met medewerking van Julia Kantelberg, Anne-Mieke van Strien, Tjallien Walma van der Molen, MuseumGoed, Daan ‘t Sas en vele anderen.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noot voor de pers: voor meer informatie, fotobeelden of contact met vertegenwoordigers van de Noordzee kunt u contact opnemen met Saar van Blaaderen via saar@ambassadevandenoordzee.nl of 06-41 28 37 40. Het bijgevoegde beeld kan u gebruiken met vermelding van de fotograaf: Cleo Campert.

Spread the word

Categories
Field
Latour

Cookies

We use cookies to analyize and improve your experience.